فیبریلیت

دسته:

توضیحات

ارتفاع پایل : 50 میلیمتر

دیتکس نخ : 8800

تراکم طولی : 200 گره در متر

نیاز به مواد پرکننده