رویال 17

مشخصات فنی
ارتفاع پایل 17 میلیمتر
دیتکس نخ 7600
تراکم طولی 140 گره در متر