عملیات نصب چمن مصنوعی پروژه موتور عبدالواحد

تاریخ انتشار15/شهریور/1398

کارفرما: اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان
پیمانکار: گروه تولیدی کرمان موکت (آسیا چمن)
متراژ: ۴۰ *۲۱/۸۷
مدل: منوفیلامنت P50 S160

آسیا چمن همیشه سبز