احداث زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی کاشان

تاریخ انتشار13/مرداد/1398

زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال کاشان به متراژ هر کدام 600 مترمربع با پیست چمن مصنوعی به رنگ رسی در کاشان توسط آسیاچمن در حال اجرا می باشد، کارفرمای این پروژه اداره آموزش و پرورش کاشان  بوده و بزودی بهره برداری از این پروژه آغاز میگردد، چمن مصنوعی این پروژه از نوع سپیدار 12000 پایل 50 میلیمتر استاندارد فوتبال می باشد .