احداث دو زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی سلماس

تاریخ انتشار13/مرداد/1398

دو زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال شهر سلماس به متراژ هر کدام 1000 مترمربع در آذربایجان غربی توسط آسیاچمن در حال اجرا می باشد، کارفرمای این پروژه اداره ورزش و جوانان آذربایجان غربی  بوده و بزودی بهره برداری از این پروژه آغاز می گردد، چمن مصنوعی این پروژه از نوع سپیدار 12000 پایل 50 میلیمتر استاندارد فوتبال می باشد .