احداث زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی بانک مسکن تهران

تاریخ انتشار15/تیر/1398

زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال بانک مسکن خیابان اندرزگو ( فرمانیه ) تهران توسط آسیاچمن در حال اجرا میباشد، کارفرمای این پروژه بانک مسکن بوده و بزودی بهره برداری از این پروژه آغاز میگردد، چمن مصنوعی این پروژه از نوع سپیدار 12000 پایل 50 میلیمتر استاندارد فوتبال می باشد .